Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. ejendomsadministration

Landbrug & Fødevarer forestår udlejning og administration af bl.a. følgende lokationer:
 • Ejendommen Axelborg, København
 • Ejendommen BUEN, København
 • Agro Food Park, Skejby

Følgende forklarer, hvordan Landbrug & Fødevares ejendomsadministration (“vi” eller “os”) behandler personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
CVR-nr. 25529529
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
E-mail: info@lf.dk
Telefon: +45 33 39 40 00

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Landbrug & Fødevarer varetager almindelig håndtering i forbindelse med udlejning, drift og løbende administration af vores ejendomme. Vi indsamler og anvender følgende personoplysninger til følgende formål:

Administration i forbindelse med udlejning af lejemål, herunder administration af kommende lejere, nuværende lejere og tidligere lejere.

 • 1. Som potentiel erhvervslejer eller dennes repræsentant, indsamler og anvender vi følgende data omkring lejers forhold:
  • Navn
  • CVR / Cpr.- nr.
  • Adresse
  • Kontaktinfo, telefon og e-mail
  • Erhverv/stilling
  • Økonomioplysninger, offentlige regnskaber
  • Billedlegitimation
  • Tegningsrettigheder, fuldmagtsforhold
 • 2. Som igangværende erhvervslejer hos os, indsamler og anvender vi følgende yderligere data omkring vores lejemål og lejers brug heraf:
  • Lejeniveau
  • Sikkerhedsstillelse
  • Omsætningstal ved omsætningsbestemt huslejefastsættelse
  • Forbrug og afregning af varme, vand m.v.
  • Indretningsforhold og brug af lejemål
  • Fremlejeforhold
  • Afståelse- og genindtrædelsesforhold
  • Advarsler og eventuelle påtaler
  • Aktivitet på udleverede adgangsbrikker/kort
  • Aktivitet på udleverede kantinekort
 • 3. Som fraflyttende erhvervslejer hos os, indsamler og anvender vi følgende yderligere data omkring lejeforholdets ophør:
  • Bankkontonummer
  • Nye kontaktinfo
  • Rekonstruktioner og konkurs
  • Sikkerhedsstillelse
3. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

1. Direkte fra dig eller din repræsentant
2. Offentlige myndigheder
3. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CVR.
4. Rådgivningsvirksomheder
5. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
6. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

I forbindelse med vores løbende administration af lejekontrakter på vores tre lokationer, har vi fokus på, om vores ydelser vil omfatte personoplysninger. Vi indsamler derfor kun personoplysninger, der er relevante og begrænser os til hvad, der er nødvendigt i forhold til det lovlige formål.

Vores indsamling af personoplysninger sker i henhold til samtykke, en kommende eller allerede indgået kontrakt eller en retslig forpligtelse (f.eks. hvidvasklovgivningen) og udelukkende ud fra legitim interesse i lejeforholdet.

5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere
 • Forsyningsselskaber
 • Vores revisor
 • Vores advokat
 • Offentlige myndigheder

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU og EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil der ske orientering herom forinden overførslen.

6. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger i 5 år regnet fra lejeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

7. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til persondata@lf.dk. Såfremt du gør brug af en af dine rettigheder bedes det tydeligt i emnefelt fremgå at det omhandler en af vores ejendomme. I overskrift for tekst bedes lejemålsnummer noteret.

Vi henviser i øvrigt til Landbrug & Fødevares generelle persondatapolitik, der kan tilgås via link her: www.lf.dk/privatlivspolitik

Sidst opdateret: 24. maj 2018