For lejere

Seneste servicemeddelelser

Praktisk information
til Buens lejere

Adgangsforhold

Der er offentlig adgang til bygningen i hverdagene i tidsrummet kl. 07:00 – 17:15. Udenfor dette tidsrum er alle yderdøre låst og lejerne må anvende udleveret nøglebrik. Det er ikke tilladt at blokere dørene for at holde disse åbne, da der således aktiveres en alarm.

Tryghed & Sikkerhed

For at skabe større tryghed for alle, er ejendommen video-overvåget ved alle indgange og trappeområder. Video-optagelserne bliver gemt i max 1 mdr., således det er muligt af finde tilbage til givne tidsrum. Vi beder alle være opmærksomme på eventuelle uregelmæssigheder og straks melde dette til Ejendomskontoret.

Udenfor offentlig åbningstid runderes ejendommen af en vægter. Lejerne bedes på opfordring fra vægteren forevise legitimation og dokumentere deres tilhørsforhold til ejendommen. Såfremt dette ikke efterkommes, vil politiet blive tilkaldt.

Affaldshåndtering

Der er to affaldsområder i ejendommen:Område 1: Gården bag Vesterbrogade 6D

 • Restaffald
 • Papcontainer – skal være rent og “slået sammen”
 • Avis og papircontainer – brochurer, ugeblade, aviser og printerpapir
 • Lyskilder
 • Tonerpatroner – alt toner/blæk fra laserprintere, blækprintere og kopimaskiner
 • Flasker – flasker af glas
 • Elektronik – alt indeholdende elektronikkomponenter
 • Batterier
 • Blandet plast
 • Jern og metal
 • Let deponi
 • Madaffald – læs mere længere nede på siden
 • Tjek affaldssorteringsguiden for hjælp til korrekt sortering

Område 2: Ved varmecentralen i kælderen Vester Farimagsgade 1-3

 • Restaffald
 • Papcontainer  – skal være rent og “slået sammen”
 • Avis og papircontainer – brochurer, ugeblade, aviser og printerpapir
 • Lyskilder
 • Flasker – flasker af glas
 • Elektronik – alt indeholdende elektronikkomponenter
 • Batterier
 • Blandet plast
 • Jern og metal
 • Tjek affaldssorteringsguiden for hjælp til korrekt sortering

Vi kan i område 1, håndtere en mindre mængde storskrald, men der skal forinden træffes aftale med ejendomskontoret på telefon 33 12 18 03.

Større mængder storskrald skal bortskaffes af den enkelte lejer. Købes der f.eks. nye skriveborde kan man lave aftale med leverandøren om at de gamle borde skal bortskaffes.

Madaffald

Placering:
Der er placeret 2 forskellige typer madcontainerne i skraldeområdet gennem ”porten” Vester Farimagsgade 2, sammen med den øvrige affaldssortering. En containertype specielt til organisk affald og en containertype specielt til friturefedt og stegefedt.

Hygiejne:
Containerne er desinficerede ved ankomst til Buen og kan derfor godt være i køkkenet i løbet af dagen. Mindre mængder madaffald kan afleveres i klare plastsække – IKKE sorte affaldssække.Sorteringsvejledninger:

Boretider og støj

Alle arbejder, der medfører larm dvs. nedbrydning af hårde vægge, borer arbejder og anden larm fra nedbrydnings arbejde, må ikke forekomme på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00.

For at forhindre evt. fejlalarm på ejendommens brandalarmeringsanlæg, skal Ejendomskontoret kontaktes inden der igangsættes ombygnings – eller håndværkerarbejde, som udløser støv.

Brandalarm

I Buen er der installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg også kaldet ABA.

Røgdetektorer, som er placeret primært i gangarealerne, vil i tilfælde af brand, alarmere brandvæsnet direkte. Anlægget er ikke forsynet med lokale lydgivere.

I tilfælde af alarm:
Brandvæsnet vil typisk være fremme inden for 5 minutter og vil holde under Buen. Her vil de orientere sig om hvor i ejendommen det brænder.

Evakueringsplan:
I tilfælde af brand, vil brandvæsnet sørge for at få rømmet bygningen. Den enkelte lejer bør tage dette forhold i betragtning i deres evakueringsplaner.

Hvad kan udløse alarm: Støv, og selvfølgelig røg, kan udløse alarm. Derfor er det vigtigt at ejendomskontoret orienteres inden en ombygning igangsættes. Ejendomskontoret kan frakoble anlægget mens der “støves”. Ejendomskontoret kan kontaktes på mail: buen@lf.dk.

Fejlalarm:
Hvis der udløses fejlalarmer vil brandvæsnet sende en faktura på ca. kr. 5.000,-. Dette beløb vil blive viderefaktureret, hvis Ejendomskontoret skønner at lejeren ikke har handlet forsvarligt.

Hjertestarter


Hjertestarterne er placeret på fællesgangen på 3. sal nærmest indgangen Vesterbrogade 6D og udgangen til vareelevatoren ned til skraldeområdet i SAS-gården.

Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk og er således synlig for almindelige borgere og de sundhedsfaglige medarbejdere på 1-1-2, der kan guide til den, så flere kan overleve et hjertestop.

Rengøring

Der foretages jævnligt rengøring af alle fællesområder i og omkring ejendommen.

Alle toiletter, køkkener, elevatorer og opgange samt kantinen rengøres dagligt.

Gangarealer rengøres 1 gang ugentlig.

Fortove fejes og om vinteren ryddes de for sne dagligt inden kl. 8.00.

Vi appellerer naturligvis til at alle lejere rydder op efter sig selv i alle fællesområder og ikke henstiller varer eller affald, så vi kan bibeholde en pæn og præsentabel ejendom. Læs mere om affaldshåndtering i Buen længere oppe på siden.

Rygepolitik

Ejendommen Buen er røgfri. Det betyder at det på alle fællesarealer ikke er tilladt at ryge.

Dette omfatter:

 • Indgangspartier
 • Elevatorer
 • Gang- og trappearealer
 • Altaner
 • Fælles toiletter
 • Fælles køkkener
 • Kældergange
 • Affaldsområderne
 • Buens mødelokaler
 • Buens kantine
Som lejer i Buen er det dog tilladt at have en individuel rygepolitik i eget lejemål, hvis det ikke er til gene for naboerne.

Der er i Buen installeret automatisk brandalarmering (ABA), primært i gangarealerne. Alarmen udløses af røg, så en væsentlig årsag til røgforbudet i ejendommen. Læs mere om brandalarmen længere oppe på siden.
Retningslinjer for skiltning

I Buen er der visse retningslinjer for skiltning, som tjener det formål at vi opnår et pænt og harmonisk udtryk på og i ejendommen til gavn for alle lejere.

Hent Buens skiltemanual her

Varelevering & Post

Varelevering skal foregå via vareelevator ved Meldahlsgade 4 eller via vareelevator i gården ved porten til Vester Farimagsgade 2.

Den enkelte lejer er ansvarlig for, at varelevering kun finder sted via disse adresser, så skader m.m. undgås på opgange og elevatorer ved husets øvrige indgange.

Brevpost leveres til den enkelte lejers postkasse i det respektive indgangsparti.